Competition Pool At Schools

Singapore International School SISB Thonburi

  • Location
    Phasi Charoen

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เป็นโรงเรียนแรกของโรงเรียนนานาชาติงคโปร์ที่ได้มีการเปิดที่เขตธนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 750 คน สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร

Share to Friends 

No products in the cart.